top of page

ALGEMENE

VOORWAARDEN

Lees deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van mijn professionele diensten. Door een afspraak te maken gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord kunt of wilt gaan met deze voorwaarden, dient u geen afspraak te maken of uw therapie voort te zetten.

 

GRATIS EERSTE RAADPLEGING

Mogelijk krijgt u een eerste gratis online consult van 20 minuten aangeboden. Tijdens het consult wordt geen therapie gegeven.
Het doel van dit eerste consult is uw presenting problem. Tijdens deze gesprekken worden schattingen gegeven van het aantal sessies dat nodig zal zijn om uw vraagstuk te behandelen, op basis van de informatie die u op dat moment presenteert. Schattingen zijn slechts ruwe richtlijnen en kunnen wijzigen.

 

BOEKING & BETALING

Persoonlijke sessies: een niet-restitueerbare aanbetaling van € 280 is verschuldigd op het moment dat u uw eerste persoonlijke sessie boekt. Het saldo van de vergoeding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de eerste sessie te worden betaald. Bij annulering binnen 48 uur na de sessie-afspraak wordt er geen restitutie verleend.

Online sessies: er is geen aanbetaling vereist voor online sessies, maar de betaling voor online sessies moet ten minste 24 uur voor de geplande starttijd van de sessie worden gedaan. Wanneer de betaling niet is ontvangen 24 uur voor uw sessie wordt de sessie geannuleerd en kan deze aan iemand anders worden aangeboden. Het is uw verantwoordelijkheid om de sessiekosten te betalen vóór elke geplande sessie om de boeking van de afspraak te bevestigen.

 

ANNULERING, AFSPRAAK VERZETTEN & TERUGBETALINGEN

Annulering & afspraak verzetten
Als u een sessie moet annuleren of opnieuw moet plannen, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Kennisgeving moet worden gedaan via e-mail of telefonisch ten minste 48 uur voorafgaand aan een persoonlijke sessie of 24 uur voor een online sessie.

Terugbetalingen

Er wordt geen restitutie verleend voor annuleringen binnen 48 uur na persoonlijke sessies of 24 uur online sessies.
Sessiekosten zijn voor mijn tijd en professionele expertise en zijn geen garantie voor een succesvol resultaat. Daarom wordt er geen restitutie gegeven voor betaalde sessies die u hebt bijgewoond.

Als er vooraf een kortingspakket of therapieprogramma werd geboekt en betaald en u wenst uw therapieproces te beëindigen voordat u alle sessies heeft bijgewoond, dan wordt er een pro rata restitutie verleend na aftrek van het volledige standaardsessietarief voor alle sessies die u hebt bijgewoond.

Sessiekosten

Alle professionele vergoedingen worden voorafgaand aan de boeking aan u bekendgemaakt. Mijn professionele vergoedingen zijn onderhevig aan herziening en kunnen van tijd tot tijd wijzigen. U ontvangt altijd een bevestiging van de professionele vergoedingen voordat u boekt.

Betalingsmethoden

U kunt online betalen via kredietkaart of bancontact. U kunt aan het einde van uw sessie ook betalen voor persoonlijke sessies. Contant geld en cheques worden niet geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming.

 

CONTACT TUSSEN SESSIES

Elk contact tussen de sessies is alleen mogelijk tijdens kantooruren telefonisch, per e-mail of per brief. Berichten die buiten deze uren worden ontvangen, worden alleen tijdens kantooruren in behandeling genomen.

 

MEDISCHE OF PSYCHOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN

Ik kan vragen stellen over uw medische geschiedenis om eventuele contra-indicaties voor behandeling vast te stellen. Dit zal ook helpen om te beoordelen of uw gezondheid invloed heeft op (of wordt beïnvloed door) de therapeutische doelen die u wilt bereiken. Breng mij op de hoogte van eventuele medische veranderingen tijdens uw therapie, of als u na een periode van afwezigheid weer in therapie gaat. Als u zorg of behandeling krijgt van een medische zorgverlener of therapeut, zoals huisarts, psycholoog, psychiater of consulent, kan het zijn dat u om toestemming wordt gevraagd voordat een therapiesessie kan beginnen.

Houd er rekening mee dat ik mijn professionele diensten niet kan aanbieden als u lijdt aan epilepsie of enige vorm van psychose.

 

LEEFTIJDSBEPERKINGEN

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deel te nemen aan online sessies. Klanten onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een ouder of voogd en worden persoonlijk gezien.

 

UW SESSIES BIJWONEN

Zorg ervoor dat u beschikbaar bent op de starttijd van uw sessie. Laat het me zo snel mogelijk weten als u te laat komt. Ik zal mijn best doen om een volledige sessie beschikbaar te stellen, aangezien de mogelijkheid om dit te doen afhangt van boekingen na uw sessie, dit kan niet worden gegarandeerd.

 

HYPNOTHERAPIE-OPNAMES

Er mag niet naar opnamen van hypnotherapie worden geluisterd tijdens het autorijden, het bedienen van machines of het ondernemen van enige andere activiteit waarbij concentratie vereist is. Elke verstrekte opname is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag in geen geval worden gedeeld, uitgeleend, gekopieerd of verkocht.

UITKOMST VAN SESSIES

De overeenkomst om te werken aan de kwesties die door u worden aangedragen, impliceert of garandeert op geen enkele manier de oplossing van uw proble(e)m(en).

Geen enkel resultaat kan of zal worden gegarandeerd. Ik zal echter altijd proberen mijn beste inspanningen en vaardigheden te gebruiken om aan uw doelen en beoogde resultaten te werken.

 

NORMEN VAN GEDRAG

Tijdens de therapiesessies zal ik u met respect behandelen en geen misbruik maken van het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik zal te allen tijde de beste praktijken toepassen in ons wederzijds belang. In ruil daarvoor verbindt u zich ertoe om uzelf of enige andere persoon, inclusief mij, of eigendommen die aan mij of een andere persoon toebehoren, niet te schaden.

U stemt ermee in om geen sessies bij te wonen onder invloed van alcohol of recreatieve drugs, behalve de medicijnen die zijn voorgeschreven door uw arts. Als u een sessie bijwoont onder invloed van alcohol of recreatieve drugs, of gewelddadig of beledigend gedrag vertoont, zal ik de sessie annuleren en kan ik weigeren u te zien voor verdere sessies zonder enige terugbetaling.

 

VERTROUWELIJKHEID

Alle contacten, inclusief sessies, telefoongesprekken en e-mails, worden vertrouwelijk gevoerd en kunnen worden opgenomen. Voorafgaand aan een opname wordt uw toestemming gevraagd. Alle opnames, gesprekken en notities blijven vertrouwelijk, behalve in de volgende omstandigheden:

 • Als u toestemming geeft om de vertrouwelijkheid te schenden

 • Als ik gedwongen ben door een rechtbank

 • Als de informatie van dien aard is dat de vertrouwelijkheid niet kan worden gehandhaafd, bijvoorbeeld:

 • Als de mogelijkheid om uzelf of anderen te schaden bestaat

 • In geval van fraude of misdaad

 • Als er minderjarigen (jonger dan 18 jaar) betrokken zijn

 • Als een verwijzende huisarts of andere zorgverlener een melding nodig heeft. Een kopie van het rapport is op verzoek verkrijgbaar. 

  AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING 

 • Hypnotherapeute Barbara Rodriguez is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale gevolg- of andere schade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten of vergelijkbaar economisch verlies), ongeacht of dit in contract, onrechtmatige daad of anderszins voortkomend uit het advies of de informatie die aan u is verstrekt tijdens professionele diensten geleverd door hypnotherapeute Barbara Rodriguez.

 • Bovendien gaat u ermee akkoord hypnotherapeute Barbara Rodriguez te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit uw deelname aan de professionele diensten. 

   

TOEPASSELIJK RECHT 

Deze voorwaarden en alle andere zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken om geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN UPDATES

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Bekijk de wijzigingen als u na een lange periode van afwezigheid opnieuw met de therapie bij mij bent begonnen.

GEGEVENSBESCHERMING

Voor mijn diensten worden uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt, gebruikt en opgeslagen in overeenstemming met het volgende privacybeleid https:// www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse- overheid/beheer-en-beveiliging-van-persoonlijke-gegevens-van-europese-burgers- gdpr-of-avg . Door een afspraak te maken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit privacybeleid. Als u het niet eens bent met dit beleid, maak dan geen afspraak. De voorwaarden van dit privacybeleid kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, dus controleer mijn website regelmatig op eventuele wijzigingen.

ZORGEN & KLACHTEN

Als u een probleem of klacht heeft over uw therapie, bespreek dit dan in eerste instantie met mijzelf en ik zal proberen het probleem op te lossen.

VERKLARINGEN VAN BEGRIP

Door de klantovereenkomst te ondertekenen, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de voorwaarden van de klantovereenkomst. U gaat ook akkoord met onderstaande uitspraken:

Ik bevestig dat ik door hypnotherapeute Barbara Rodriguez ben geïnformeerd over de reikwijdte van de therapieën die zij geeft en geef mijn volledige toestemming om therapiesessies te ontvangen van hypnotherapeute Barbara Rodriguez.
Ik begrijp dat de resultaten van persoon tot persoon kunnen verschillen en de overeenkomst van hypnotherapeute Barbara Rodriguez om aan de problemen die door mij worden aangedragen te werken, gebruikmakend van de therapieën die geschikt zijn voor mijn situatie, impliceert of garandeert op geen enkele manier de oplossing van eventuele problemen.

Ik begrijp dat hypnotherapie of enige andere therapie of informatie die door hypnotherapeute Barbara Rodriguez wordt verstrekt, hetzij persoonlijk, hetzij via telefoon, e-mail of internet, geen vervanging is voor enige medische, psychologische of psychiatrische behandeling. Als ik twijfels of opmerkingen heb over mijn gezondheid, zal ik advies inwinnen bij een geschikte gekwalificeerde zorgverlener.

Ik verklaar dat ik, indien geadviseerd door hypnotherapeute Barbara Rodriguez voorafgaand aan of volgend op een therapiesessie, om medische toestemming te vragen, mijn huisarts, ziekenhuisconsulent en/of andere zorgverlener zal raadplegen en de juiste schriftelijke goedkeuring zal verkrijgen voor hypnotherapeute Barbara Rodriguez voorafgaand aan de volgende therapiesessie.

Mij is meegedeeld dat het mij vrij staat om een of alle sessies op elk moment te beëindigen.
Ik begrijp dat mijn motivatie van vitaal belang is in het therapieproces en ik ga ermee akkoord te allen tijde naar mijn beste vermogen deel te nemen, inclusief door redelijk

gebruik te maken van therapeutische suggesties tijdens en tussen sessies, evenals het luisteren naar mp3-opnames en/of indien nodig andere therapeutische taken uitvoeren.

Ik heb alle vragen nauwkeurig en waarheidsgetrouw beantwoord en achtergrondinformatie verstrekt tijdens het eerste consult en/of de eerste therapiesessie en zal dit blijven doen tijdens eventuele volgende therapiesessies. 

VERTROUWELIJKHEID

Door dit formulier te ondertekenen, stem ik ermee in dat hypnotherapeute Barbara Rodriguez informatie mag vrijgeven aan een specifieke persoon of instantie als is vastgesteld dat een kwetsbare persoon (kind of oudere) gevaar loopt; als ik, als cliënt, onmiddellijk gevaar loop voor mijzelf of anderen; of als een dagvaarding van documenten is aangevraagd.

Ik begrijp ook dat hypnotherapeute Barbara Rodriguez op elk moment aspecten van mijn zaak kan bespreken met collega's, waarbij mijn volledige naam en identiteit altijd volledig vertrouwelijk blijven, tenzij ik anders toestemming heb gegeven.

bottom of page